Τα ΑΗΗΕ που ορίζει τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα συστατικά υλικά, εξαρτήματα, αναλώσιμα και υποσύνολα, τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά και επαγγελματικές χρήσεις. Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι εκείνα που απαιτούν ένα ηλεκτρικό ρεύμα ή ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για να λειτουργήσει, με ονομαστική τάση λειτουργίας μικρότερη των 1.000 V σε εναλλασσόμενο ρεύμα και 1500 V συνεχούς ρεύματος. Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την παραγωγή, μετάδοση και μέτρηση ρευμάτων και πεδίων θεωρούνται επίσης ως τέτοιες.

Όλες οι συσκευές πρέπει να προσδιορίζονται με το σύμβολο του διαγεγραμμένου περιέκτης του να ενημερώνει τους καταναλωτές που δεν μπορούν να πετάξουν μακριά, αλλά πρέπει να συλλέγονται επιλεκτικά.

ΠΟΎ ΝΑ ΠΑΡΑΔΏΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ;ΠΟΎ ΝΑ ΠΑΡΑΔΏΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ;

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που ζούμε σήμερα τα αποτελέσματα σε μια τεράστια παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ΑΗΗΕ είναι σήμερα αυξάνεται σε ποσοστό 3 φορές υψηλότερη από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ).

Το 2013, μια έκθεση από την Επίλυση των E-waste Problem (StEP), μια Πρωτοβουλία, μια εταιρική σχέση μεταξύ οργανισμούς των ηνωμένων Εθνών, της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων, επιστημόνων και ΜΚΟ, προειδοποιώντας τον ότι ο αριθμός των ΑΗΗΕ είχε αυξηθεί σε περίπου 49 εκατ. τόνους, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο 7 κιλά για κάθε ένα από τα 7.000 εκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη Γη. Υπό το φως αυτών των δεδομένων, είναι πολύ δύσκολο να πάρετε μια ιδέα για τη σημασία της ανακύκλωσης αυτού του τύπου των αποβλήτων.

Η καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή για τα ΑΗΗΕ είναι, όπου είναι δυνατόν, η επισκευή ή η επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού, εμποδίζοντάς τον έτσι να γίνει απόβλητο. Αυτό απαιτεί εφοδιαστική για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού μέσω κατάλληλου συστήματος συλλογής, μεταφοράς, ταξινόμησης και αποθήκευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση που θα εμπόδιζε την επαναχρησιμοποίησή του.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα απόβλητα πρέπει να αποσυναρμολογούνται ή να θρυμματίζονται για ανακύκλωση. Μέσω των κατάλληλων διαδικασιών, μπορούμε να επιτύχουμε την ανάκτηση και την ανάκτηση των πρώτων υλών που περιέχονται στις συσκευές. Με αυτό, διασφαλίζουμε ότι αυτά τα πολύτιμα υλικά μπορούν να γίνουν μέρος των νέων βιομηχανικών διαδικασιών και να αποφευχθεί η εξάντληση των πεπερασμένων φυσικών πόρων.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΗΗΕ

Το βασιλικό Διάταγμα 110/2015 25 νοέμβριος σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που εγκρίθηκαν στον τομέα αυτό, για τη θέσπιση μιας σειράς κανόνων που εφαρμόζονται κατά την παρασκευή του προϊόντος και άλλα που αφορούν τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, όταν καταστούν απόβλητα.

Το βασιλικό Διάταγμα 110/2015 υποχρεώνει τους παραγωγούς Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά τον εξοπλισμό, διατίθενται στην αγορά από αυτούς, έχει επιλεκτική συλλογή συστήματα και έχει μια σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να εκπληρωθούν μεμονωμένα ή μέσω ενός ή περισσότερων συστημάτων συλλογικής διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (SCRAP), όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ECOTIC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here